กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม