กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเครือข่ายรถตู้รับ-ส่ง นักเรียน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด – 19

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายรถตู้รับ-ส่ง นักเรียน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด – 19 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม