โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมร่วมกับอำเภอแม่จัน ประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมร่วมกับอำเภอแม่จัน ประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมีส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอแม่จันเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุนวิทยาคม มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้การดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุนวิทยาคม มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้การดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานถอดบทเรียนกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานถอดบทเรียนกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา ตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากจ.น่าน จ.พะเยา และจ.เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

21การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

19พิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค

 

พิธีทำบุญอาคารเรียน “อินทนิล” และอาคารโดมอเนกประสงค์ ไพศาลประชาทรานุสรณ์ (พบโชค ติสฺสวํโส)

พิธีทำบุญอาคารเรียน “อินทนิล” และอาคารโดมอเนกประสงค์ ไพศาลประชาทรานุสรณ์ (พบโชค ติสฺสวํโส) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม มาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม มาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา และการจัดทำวิทยฐานะของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา