กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายบริหารสถานศึกษา

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้ารับการประเมิน เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายบริหารสถานศึกษา

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Posted on

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 50) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA

Posted on

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA (PA: Performance Appraisal) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์    ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Posted on

ยินดีต้อนรับ ครูจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว ครูมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบนโยบายการจัดการศึกษา

Posted on

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบนโยบายการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Posted on

การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา

Posted on

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา และ มอบเงินเยียวยาครอบครัว ครูจูหลิง ปงกันมูล ณ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จากนั้นได้เดินทางไปยัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และ เยี่ยมชมนิทรรศการของทั้ง 6 โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัยเชียงราย โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ (PA) วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Posted on

การอบรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ (PA) วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

Posted on

นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม