โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศีกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรมโรงเรียน

[…]