ข่าวประกาศ

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ชั้นม.1

idstd_m12563

 

กิจกรรมโรงเรียน

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Posted on

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมโรงเรียน

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Posted on

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง
นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการบัานนี้มีรัก ปลูกกินเองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้