กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมสับดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย
โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

Posted on

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ทางด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผอ.สพป.ชร.2 รักษาราชการแทน.ผอ.สพม.36 เป็นประธาน


ข่าวประกาศ

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ชั้นม.1

idstd_m12563

 

กิจกรรมโรงเรียน

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Posted on

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมโรงเรียน

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Posted on

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง
นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการบัานนี้มีรัก ปลูกกินเองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้